1
1

AVG PERSOONSGEGEVENS

Privacy verklaring Pandhuis Breda B.V
In deze (verkorte) privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom, hoe wij de bescherming van uw gegevens waarborgen, hoe lang wij de gegevens bewaren en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Pandhuis Breda B.V gevestigd te Breda is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij bewerkersovereenkomsten gesloten met de verwerkende partijen. Uiteraard verstrekken wij enkel die gegevens aan de verwerker die noodzakelijk zijn voor de door u geselecteerde dienstverlening.
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Bij een aankoop in onze winkel zijn wij als opkoper van tweedehands goederen wettelijk verplicht een gewaarmerkt inkoopregister bij te houden. In dit register noteren wij de aankoopdatum, een omschrijving van het te kopen artikel, de prijs, uw naam, geboortedatum, adresgegevens . Dit register is gekoppeld aan het DOR-systeem, (Digitaal Opkopers Register) dat is gekoppeld aan de politiesystemen waarmee automatisch wordt gecontroleerd of aangeboden goederen als gestolen geregistreerd staan.
Wij delen uw gegevens niet met derden met uitzondering van de hierboven vermelde wettelijke verplichting van aansluiting op het DOR-systeem.

In de winkel is camerabeveiliging aanwezig. Dit ter bescherming van ons personeel, de inventaris en het pand. De beelden zijn uitsluitend in te zien door daartoe bevoegd personeel en worden op verzoek van de politie met hen gedeeld. De beelden worden door Pandhuis Breda B.V. na een korte periode automatisch verwijderd.

Bij aankopen via Marktplaats heeft Pandhuis Breda B.V. uw naam, adres- en betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig voor een goede afhandeling van de transactie. Zodra de transactie afgehandeld is worden uw betaalgegevens verwijderd.
Onze website maakt gebruik van cookies.
Hoe zorgen wij voor beveiliging van uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke wet- en regelgeving en beschermen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. U kunt hierbij denken aan beperkte toegang tot ons kantoor en een geheimhoudingsplicht voor onze medewerkers, maar ook aan het gebruik van antivirussoftware, firewalls et cetera. Wij zorgen er voor dat ons beveiligingsbeleid regelmatig wordt geƫvalueerd en aangepast als dat gelet op de technische en verdere ontwikkelingen noodzakelijk is.
Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Pandhuis Breda B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en naleving van haar wettelijke verplichtingen.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U heeft wettelijk het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht op wijziging en op verwijdering. Heeft u een vraag of opmerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar info@Pandhuisbreda.nl Wij behandelen uw vraag dan zo spoedig mogelijk.
Indien uw gegevens door ons worden verwerkt voor een ander doel dan voor de uitvoering van de overeenkomst of de door u gegeven toestemming, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking door ons. Een e-mail met uw bezwaar kunt u richten aan info@Pandhuisbreda.nl. U ontvangt dan binnen 14 dagen van ons een reactie. Is deze reactie niet naar uw tevredenheid, dan kunt u zich vervolgens met uw bezwaar richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie?

Voor meer informatie verwijst Pandhuis Breda B.V. uw naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.